papxt.gif (2850 Byte)


Blanka Ruzickova

blanka.jpg (12572 Byte)

Installation aus geschnittenem Papier